Iskolánkról

Szeretettel köszöntjük a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola honlapján!

Bemutatkozás

Nagyhegyes község, és vele együtt a központi általános iskola, mely a környék tanyavilágának tanulóit fogta össze, 1952-ben jött létre.

1995-ben Veres Péter lett iskolánk névadója. Iskolánk tanulószerkezetét jelenleg tizenhárom osztály alkotja, ahol egész napos iskola keretein belül szervezzük meg a nevelést-oktatást. Huszonhét pedagógus látja el az oktató-nevelő munkát, melyet logopédus és gyógypedagógus is segít. A 230 tanuló egy nagyon szép, tágas, modern iskolát tudhat magáénak.

2001-ben birtokba vehettük a közel 250 millió forintos beruházással megépült, nyelvi laborral, könyvtárral, számítógépteremmel, modern fizika-kémia szaktanteremmel ellátott, 8 tantermes új iskolaépületet.

2004-ben pedig az igencsak iskolabarát önkormányzat jóvoltából az új épület tetőterében kialakított újabb 8 tantermet is benépesíthettük. Minden tanterem 25 fő befogadására alkalmas, mesterséges és természetes fénnyel egyaránt jól ellátott, megfelelően szellőztethető és árnyékolható, központi fűtéssel jól szabályozható hőmérsékletű helyiség.

A termekben 15-20 fős osztályok tanulnak, így lehetőség van játéksarkok, „beszélgető szőnyeg” elhelyezésére is. Mindezek nagyon jól szolgálják a tanulók kényelmét, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit, illetve a csoportfoglalkozások helyszínét, jól kiegészítik, hatékonnyá teszik a nevelő-oktató munkát. Az alsós tantermek az ott tanuló gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően vannak berendezve. Különböző méretű padokkal és székekkel vannak felszerelve, melyek lehetővé teszik a kisebbek számára is a kényelmes tanulást, a helyes testtartás kialakítását.

A szaktantermek a tantárgynak megfelelő eszközökkel vannak felszerelve, dekorálva, hozzájuk tartozó szertárral ellátva. A kémia-fizika tanterem a kísérletezésekhez szükséges laborral, elszívó berendezéssel vegyszerálló tanulói asztalokkal. Mindezek hozzájárulnak, ahhoz, hogy a tananyag feldolgozása minél eredményesebb, hatékonyabb legyen.

Mindenhol filc tábla van felszerelve projectorral, illetve hét interaktív táblás tantermünk van. Emellett 102 darab tanulói laptop segíti a tanulók oktatását, melyeket nem csak informatika órákon használnak, hanem egyéb órákon is eszköze a hatékonyabb tanulásnak, illetve az online méréseknek. Ezeket az eszközöket a különböző TÁMOP pályázatok keretén belül nyertük iskolánk számára.

A felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés feltételei is nagyon jól megoldottak intézményben, hiszen egy nagy és egy kisebb tornaterem, valamint egy tornaszoba, a felsőbb éveseknek egy kondi terem áll a rendelkezésünkre. Ezek a tornatermek a szükséges sporteszközökkel, felszerelésekkel vannak ellátva, biztosítva ezáltal a testnevelés órák céljainak, feladatainak elérését. Így hatékonyan növelhető a tanulók fizikai állóképessége.

Iskolánk tiszta levegőjű, parkosított szabad környezetben található, ahol játszótér, bitumenes- valamint füves pálya ad nagyobb mozgásteret a szabadidős tevékenységeknek, valamint a testnevelésórák és a szervezett sportprogramok, versenyek lebonyolításához. 2014-ben műfüves futballpályát adtak át iskolánk udvarán. Rossz idő esetén klub szoba várja a tanulókat.

Mivel intézményünk integráló nevelő-oktató intézmény, ezért a fejlesztő-, a gyógypedagógiai- és a logopédiai foglalkozásokhoz külön fejlesztő tanterem, és a foglakozáshoz szükséges eszközök állnak a rendelkezésünkre. Mindezzel nagyon jó eredményeket tudunk elérni a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő, illetve a beszédhibás tanulók fejlesztésében.

Az épület középpontjában található az iskolai könyvtár, mely szintén nagyon jól kiegészíti, segíti az itt folyó nevelő-oktató munkát, növelve annak hatékonyságát. A tágas, jól megvilágított könyvtárban jól átlátható polcrendszer várja az olvasni vágyó tanulókat, akiket a könyvtárpedagógus segít a könyvek közötti eligazodásban. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően hamarosan elkezdhetjük az amúgy sem régi könyvtárunk felújítását, korszerűsítését, multimédiás, interaktív eszközökkel, hangos könyvekkel való felszerelését.

Biztosított az akadálymentesítés, az emeletre lépcsős felvonó viszi fel a mozgásában korlátozott tanulót.

Tanulóinkat az ember által létrehozott környezet értékeinek felismerésére, megóvására neveljük. Figyeljenek környezetük tisztaságára, vigyázzanak az épületre és az eszközökre, hiszen ezek mind az ő érdekeiket szolgálják azzal, hogy általuk sokkal eredményesebb, hatékonyabb pedagógiai munkát végezhetünk, mely az ő jövőjük számára is fontos.

Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagyon nagy zöld, füves, parkos területekkel rendelkezik. Mindez nagyon jól kielégíti a tanulók mozgásigényét, hiszen jó levegőjű, tágas udvaron tölthetik el az órák közti és a délutáni szüneteket. Így a szabad levegőn végzett nagymozgásos játékok után, felfrissülve ülhetnek be ismét a padokba. Az iskola mellett található erdőben, valamint a halastónál és a Pece érnél végzett tanulmányi séták szintén hatékonyan segítik a környezet órák anyagainak feldolgozását. Ezeknek a helyeknek a látogatása, a meglévő fás terület, növényzet megóvása, gondozása, bővítése, a hulladékgyűjtés, a madárvédelmi feladatok, madáretetők kihelyezése stb., mind testközelbe hozza a tanulók számára a természetet és hatékonyan hozzájárul a környezettudatos magatartás kialakításához.

A településen élők igényeihez igazodva alakítottuk ki az iskolaotthont, a napközit és a tanulószobát, hiszen egyre több tanulónk van egész nap az iskolában, mert szüleik dolgoznak és így ezzel a szülői ház terhein könnyítünk. A 230 tanulóból közel 180-an egész nap az iskolában tartózkodnak, így a közös tanulás, illetve a házi feladat megoldása mellett részt tudnak venni a tanulók az egyéb iskolai foglalkozásokon is.

Ilyen foglalkozások:

 • tehetséggondozás,
 • felzárkóztatás,
 • logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozások,
 • szakkörök,
 • szabadidős programok: levegőn való mozgás, játék, kreatív manuális foglalkozás, könyvtár kiállítások látogatása, stb.

Ezen foglalkozások alkalmával szerzett apró sikerélmények megalapozzák a tanulók tanórai aktivitását, növelik a tanórán elsajátított tananyag elmélyülését, az órák hatékonyságát.

Emellett alapvető higiéniás-, társas-, magatartási és munkaszokások fejlesztésére van lehetőség, valamint az egészséges és kulturált életmód kialakítására. Az egész nap az iskolában tartózkodó tanulók száma évről évre fokozatosan nő, ez a tendencia motivált bennünket arra, hogy bevezessük az egész napos iskolát intézményünkben. Így az alsó tagozatban minden évfolyamon bevezetésre került az iskolaotthon mintájára ez a tanulási forma, ahol három óráig megtörténik a tananyag átadása, gyakoroltatása, a házi feladat megoldása, majd a különböző szakkörökön, szabadidős foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. Felső tagozatban a napközi vagy a tanulószoba után van erre lehetőség, szintén három órától.

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:

 • Az iskolát támogató Nagyhegyesi Nebuló alapítvány kuratóriumával.
 • Az alábbi közművelődési intézményekkel: Községi Könyvtár, Művelődési ház.
 • Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: református-, katolikus-, görög katolikus egyház.
 • Községi Sportegyesülettel.

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn a Nagyhegyesi Egészségház illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse kapcsolatban áll a családsegítővel.

Az oktatási intézményemben folyó integráció, esélyegyenlőség

2008. februárjában intézményünk Esélyegyenlőségi Programot és Intézkedési tervet dolgozott ki. Ezzel is erősítve elkötelezettségünket az esélyteremtés mellett, s biztosítjuk hátrányos helyzetű tanulóink számára az egyéni bánásmód elvét. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet tanulóink egyediségére, egyéni igényeire éppen ezért a 2008/2009-es tanévtől integráltan oktatja a különböző problémával küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Állandó munkatársaink között van gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytestnevelő is. Ennek köszönhetően az integráció számunkra nem csak papíron létezik. Szakembereink nem csak a sajátos nevelési igényű gyermekek előírt fejlesztését végzik, hanem szorosan együttműködnek pedagógusainkkal. Feladatkörükbe tartozik azon gyermekek képességfelmérése, kiknél a pedagógus, illetve, a szülő problémát jelez. A felmerülő akadályokra korrekciós javaslatokat tesznek, otthoni fejlesztő feladatokkal látják el a gyermekeket, segédkeznek mind a tanórai, mind a tanórán kívüli nevelésben, oktatásban. A képességfelmérést, illetve a célzott differenciálást, már az iskolába lépő első osztályosokkal megkezdik, ezzel is elősegítve a zökkenőmentes továbblépésüket a felsőbb osztályokba. Szociometriai mérések segítségével nem csak az értelmi, illetve a beszédkészségre figyelünk, hanem a csoportok összetételére, a gyermekek helyzetére az adott közösségben. Így közbelépésünkkel megelőzhetjük az esetleges szociális problémák kialakulását.

Gyógy-, illetve fejlesztő pedagógusunk képes ellátni enyhe zavarral küzdő, de akár súlyosan akadályozott gyermekeket is. A fejlesztés egyénileg és csoportosan történik nem csak izoláltan, hanem az osztályteremben, tanórák alatt is. Személyre szabott fejlesztéseket végzünk, azok összeállításában a gyermek igényeit, vágyait is figyelembe vesszük, azért, hogy a fejlesztés ne egy sablonos óra legyen, hanem egy olyan hely ahová a tanulóink szívesen járnak vissza.

Alsó tagozatos gyermekeknél főleg a képességfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt, amellett, hogy folyamatosan gyakoroljuk az órai anyagokat is. Vagyis, nem szorosan az adott tananyag elsajátítása a célunk, hanem az, hogy képessé tegyük a gyermeket arra, hogy a későbbiekben önmagától is sikereket, eredményeket érjen el. Nem koncentrálunk kizárólagosan az értelmi képességek fejlesztésére, egyaránt figyelünk a beszédre, a mozgásra, a hallásra, valamint a pszichés készségekre. Csak ezek együttes működésével érhető el, hogy a tanulás ne munka, hanem örömforrás legyen minden gyermek számára.

Felső tagozatban segítünk a gyermeknek elsajátítani a tananyagot, begyakorolni, megérteni azt. Ebben az időszakban sem csak a tanuláson van a hangsúly, hanem a problémamegoldó készséget, a szocialitást, a világban való boldogulást is segítjük. Segítünk önmaguk megismerésében, a pályaválasztásban, a helyes énkép, elvárások kialakításában.

A hatékony továbbtanulás érdekében igyekszünk minden lehetőséget biztosítani a tanulók részére:

 • Magyarból és matematikából foglalkozásokat szervezünk, ahol felvételi feladatsorok sokaságát oldjuk meg.
 • Szervezetten – a szülőkkel együtt – tanulóink is részt vesznek az iskolai és pályaválasztási kiállításon, ahol a középiskolák mutatkoznak be.
 • Látogatják a középiskolák által szervezett nyílt napokat.
 • Pályaválasztási szülőértekezletet tartunk, ahol a környező iskolák vezetői mutatják be intézményüket.
 • Osztályfőnöki órán többször téma a pálya- és iskolaválasztás.

Nem csak fejlesztőink, hanem pedagógusaink is integráltan oktatnak, vagyis a gyermekek nem csak a fejlesztő foglalkozásokon részesülnek egyéni bánásmódban, hanem minden pillanatban. Minden pedagógusunk tekintettel van a gyermekek nehézségeire, éppen ezért kizárólag önmagához viszonyítja, önmagához méri teljesítményét. Figyel arra, hogy ne nőjön lemaradása társaitól, ne kerüljön kirekesztett helyzetbe, tanítási órákon pedig külön elkészített feladatokkal segítse munkáját.

Iskolánkban fokozottan figyelünk a tehetséggondozásra is. Irányadó munkánkban az a gondolat mely szerint minden gyermek tehetséges. A mi feladatunk pedig az, hogy teret biztosítsunk tehetsége felfedezésére és fejlesztésére, kibontakozására. Célunk az, hogy minden gyermeket eljuttassunk fejleszthetősége maximumára, legyen az a pont akár felette, akár alatta az általános elvárásoknak.

A tehetséggondozással, képességek kibontakoztatásával összefüggő programok igénybevételével olyan többlethez jutnak tanulóink, amelyek számukra értékek: kreativitás, önállóság, problémamegoldó beállítódás, demokratikus cselekvésmód és természetesen átlagon felüli adottságok kimunkálása a cél. A tehetséggondozás, a legtehetségesebbek továbbfejlesztése választható szakkörök formájában. Ezek általában valamely művészeti ághoz kapcsolódó tevékenységek, nagy szerepet játszatnak a falu hagyományainak fejlesztésében, alakításában valamint az iskolai rendezvények, ünnepélyek színvonalát emelik (rajz, néptánc, énekkar). Emellett az idegen nyelvi szakkörök népszerűsítése és a hagyományosan gazdag iskolai sportélet fenntartása a másik irányvonalunk. Az évek óta jól működő csoportok tevékenységét továbbra is támogatni kell (atlétika, kézilabda, labdarúgás). Az iskolai sportkör a gyerekek testi fejlődését, mozgását, játékkultúráját, egészséges életmódját hivatott fejleszteni. Tömegsport foglalkozásokon az alsós- felsős tanulók egyaránt részt vehetnek. Célunk a mindennapos testnevelés mellett, hogy minden gyerek érdeklődésének és képességének megfelelően sportolhasson, önkéntes alapon versenysportra felkészülhessen. A tehetséggondozás harmadik nagy területe az olyan elméleti tantárgyakhoz kapcsolódó csoportok, szakkörök működtetése, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a tanulók iskola és szakmaválasztásához és az egészséges életmódra nevelést szolgálják (tehetséggondozó, társadalomtudományi ismeretek, természetismereti, elsősegélynyújtó).

Fontos feladatunk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése. A tanulási kudarccal küzdők közé tartoznak mindazok a gyermekek, akiknek bármilyen ok folytán átmeneti, tartós, vagy átfogó tanulási nehézségei vannak. A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémáik megoldásának segítése, kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek fejlesztése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén jelen van.

Célja: Kezelje az eltérő fejlettségi szintű tanulókat. Lehetővé váljon azoknak az alapvető készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amelyeknél az első-negyedik évfolyamon a kiemelt fejlesztési célok, kulcskompetenciák megalapozása nem fejeződött be. Kompenzálja az alacsony szociokultúrális családi háttérrel rendelkező tanulók hátrányait.
Feladata: A beszédkészség, a szóbeli szövegek alkotásához és megértéséhez, az olvasáshoz, az írott szöveg megértéséhez kapcsolódó készségek kialakítása. A matematikai készségek fejlesztése. Kialakítani a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményező képesség, a problémamegoldó képesség, a kockázat értékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, vagyis minden olyan tulajdonság, amely érvényesíthető mindegyik kompetencia esetében. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek. Felkészíteni a tanulókat az önálló tanulásra, a tanulás tanítása.

A kulturális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak is esélyegyenlőséget kell biztosítani a sikerélményhez, mert valamiben minden gyerek lehet sikeres. Ezt megtalálni hosszadalmas időt és különleges bánásmódot, valamint a minimum szinthez szükséges gyakorlást igényel. Ez folyamatos, tervszerű foglalkoztatást ad a lemaradóknak: csak a tanulókat rá kell hangolni. Az ő számukra különös jelentőséggel bír a napközi, a tanulószoba és az iskolaotthon, amely az eredményes tanulásra igyekszik megtanítani a gyengéket, és nem utolsósorban a szabadidő helyes eltöltésére szoktat. A kulturális hátrányokkal küzdőket nagy mértékben segíti a differenciált bánásmód, amelyben a napközinek, a tanulószobának és az iskolaotthonnak döntő szerep jut, alsó és felső tagozatban egyaránt. A helyes tanulási módszerek elsajátításával (pl.: a tanulás tanítása) csökkenthetők a hátrányok (egyéni bánásmód, testre szabott feladatok).

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:

Községünkben egyre több a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók száma. Leginkább a munkanélküli szülők: mindkettő vagy csak az egyik, elvált és félárva gyerekek esetében a hátrány erősen fokozódik. A szociális hátrányok enyhítését szolgálják az alábbi tevékenységek:

 • A nevelési, szociális segélyek, az ingyenes és kedvezményes étkezési támogatások biztosításával a községi Önkormányzat nagyfokú, humánus segítségadása érvényesül.
 • Korunk egyik legnagyobb veszélye a drogfogyasztás és a hozzákapcsolódó bűncselekmény. A fiatalok befolyásolhatósága igen veszélyes tényező. Ezért az általános iskolás korosztály nagy odafigyelést igényel.
 • A gyermeki érdeklődés erősítése 5. osztálytól már hangsúlyozottan felszínre kerül (szakkör). A továbbhaladás lehetőségét korrepetálással és fejlesztéssel igyekszünk elérni. 8. osztályban nyílt tanítási napokon (középiskolai) vesznek részt a gyerekek. A szülők részére a környékbeli középfokú iskolák igazgatói tartanak tájékoztatót a továbbtanulási lehetőségekről. Tanévenként, minden végzős 8. osztályos tanulót beiskolázunk középfokú iskolába.
 • A helyi szakszolgáltatásokon kívül (logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelés) indokolt esetben a megyei szakszolgáltató intézettől kérjük a szakellátást.
 • Iskolánk valamennyi tanulója térítésmentesen jut tankönyvhöz és munkafüzethez. Tanév végén a munkatankönyvek és munkafüzetek kivételével a tankönyveket a gyerekektől visszaszedjük. Egy könyvből több éven át tanulnak az iskolások. Rászorultság alapján az ingyenes étkeztetéssel, gyermekvédelmi és szociális segélyek kiutalásával jelentkezik a hátrányok enyhítése.
 • Intézményünk tanulói különböző táborozásokon vehetnek részt. Az anyagi kiadásaikat az iskolai alapítvány és községi önkormányzat támogatja.
 • Programjainkat úgy szervezzük (tanulmányi kirándulás, színházlátogatás, erdei iskolák), hogy minden gyerek részt vehessen rajta.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből, a rendelkezésre álló erőforrásokkal a lehető legtöbb, legjobb eredményt produkálni.

Postáné Nagy Beáta
intézményvezető-helyettes
2014

Ajánlott oldalak