Intézményvezető-helyettesi pályázati kiírás

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zdxh9w1bc4

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola
Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16 - 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 39.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, irányításában, takarékos gazdálkodásában, döntés előkészítésben való részvétel, az intézményvezető munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 • Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • A pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),
 • A pályázó szakmai önéletrajza,
 • A pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • A pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • Motivációs levél.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Burzuk Mária intézményvezető nyújt, a 0652566000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00982-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető-helyettes - Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményvezető-helyettesi megbízásról a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a tankerületi központ fenntartja. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00982-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető- helyettes - Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/berettyoujfalu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Dátum: 
kedd, március 26, 2019 - 20:00

Ajánlott oldalak