EFOP-3.3.5-19-2020-00078

"Az ég ura, turul madár felszállott az égre" Csodaszarvas táborok a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben

EFOP-3.3.5-19-2020-00078 


A projekt címe:

"Az ég ura, turul madár felszállott az égre" Csodaszarvas táborok a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

PROJEKTAZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.5-19-2020-00078
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 89 893 098 FT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2022.06.13. - 2022.09.25.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 89 893 098 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az EFOP-3.3.5.-19 – a „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása” című konstrukció keretein belül. Az elnyert pályázati összegből a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 21 db intézményének 22 feladatellátási helyén és a Balaton mellett. 2022. év 25. és 26. hetében 960 tanuló vesz részt napközis vagy bentlakásos tematikus táborban. A projekt, a Széchenyi 2020 program keretében, 40 napközis táborban 800 tanuló számára a saját intézményében és 8 db bentlakásos táborban 160 tanuló számára a Balaton partján biztosít táborozási lehetőséget. A tematikus táborokat az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projekt keretében felkészített 48 fő vezető pedagógus és 48 fő segítő pedagógus valósítja meg. A tematikus programok megvalósítását 80 fő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diák támogatja.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tanulóinak közel 20 %-a hátrányos helyzetű, ezért fontos feladatunknak érezzük, hogy az esélyegyenlőség folyamatosan érvényesüljön tevékenységeink során. Kiemelt feladatunk az egyenlő bánásmód, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók számára. Ez a projektben résztvevő intézmények kiválasztásánál is fontos szempont volt.

A projekt tematikájának meghatározása az általános iskolai korosztály életkori sajátosságaihoz igazodik. A tematikus formális és nem formális tartalmakat úgy állítottuk össze, hogy járuljanak hozzá a tanulók ismereteinek bővítéséhez, alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez. Az élményalapú ismeretelsajátítás segít abban, hogy a tanulás belső motivációja erősödjön, a tanulók személyisége fejlődjön, a tanulói közösség megerősödjön. A projekt lebonyolítása során alkalmazott kooperatív tevékenység elsősorban a személyes és társas kapcsolati kompetenciát fejleszti. Tervezzük a Magyar Versmondók Egyesületének és programszolgáltatók bevonását a programok megvalósításába. A résztvevő tanuló önismerete fejlődik, önbizalma erősödik, jobban elfogadja önmagát és elismeri mások erősségeit. A tanulás újfajta megközelítése, a programba beépített pályaorientációs elemek segítenek a reális jövőkép kialakításában, ezáltal hozzájárulnak az iskolai eredményesség javulásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkenéséhez.

További céljaink:

-           A tematikus nem formális és informális programok megvalósulása során a tanulók számára biztosítjuk az önálló ismeret/ tapasztalatszerzési lehetőségeket.

-           A gyakorlatorientált iskolai tananyag közvetítése, a Skanzen látogatása, a középkorral való ismerkedés (ételek, étkezési szokások, várépítés), a rendkívüli földrajz óra Tapolcán megismerteti a tanulókkal a tanulás örömét, sikerélményhez juttatja Őket.

-           A program megvalósítása során célunk a tanulók egészséges személyiségfejlesztése, önértékelésük javítása, a negatív önbecsülés helyreállítása. Ezt szolgálják a Csodaszarvas oldalról kiválasztott játékok.

-           A folklór hagyományőrző műsor megvalósításával a célunk, hogy legyenek nyitottak a kultúra, a hagyomány, a népszokások megismerésére. Tartsák tiszteletben, ápolják nemzetünk hagyományait. Ismerjék meg a minket körülvevő népek kultúráját, hagyományait népmeséken és népdalokon keresztül.

-           Interaktív pályaorientációs foglalkozás megvalósításával a tanulók reális képet alkothatnak önmagukról, készségeikről, jártasságaikról. Előkészítjük a jövőbeli szakmájuk, hivatásuk kiválasztását. Tudatosodik Bennük, hogy a tanulás érték.

-           Az Irodalmi szerepjáték során megismerik és gyakorolják a megfelelő kommunikációt, a helyes magatartásformákat. Felfedezik anyanyelvünk szépségeit.
 

-           A sportjátékok során fejlődik kudarctűrő, konfliktuskezelő képességük, megvalósul a stresszoldás.

-           A csapatjátékokban formálódik együttműködési készségük, személyes és társas kapcsolati kompetenciájuk.
 

-           Az együttes tevékenységek során, a közösen átélt élmények hatására fejlődik a közösség.

-           A Kézműves foglalkozások teret biztosítanak a tanulói kreativitás kibontakozásának, a tehetséggondozásnak, miközben fejlődik a gyerekek önkifejezése, esztétikai, kulturális tudatossága.

-           Enyhítünk a tanulók szociális helyzetből eredő hátrányokon az integrált oktatás és az inkluzív nevelés alkalmazásával.